Nationella Kvalitetsregister

Du har rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format . Rätten till dataportabilitet, till skillnad från rätten till registerutdrag, omfattar endast uppgifter som du själv har tillhandahållit oss och som vi behandlar med stöd av vissa lagliga grunder, t.ex. Det är med andra ord endast vissa uppgifter som omfattas av rätten till dataportabilitet. Undantag gäller för sådant underlag som måste sparas längre enligt lag, t.ex.

  • Register till vilket vårdenheter från flera vård­givare , offentliga och/eller privata, rapporterar benämns nationella eller regionala kvalitetsregister.
  • Även du som är transportör och mottagare har skyldigheter när det gäller hanteringen av handelsdokument och är skyldig att föra register.
  • Till våra uppgifter hör också att registrera och säkra ägandet av alla fastigheter samt hantera deras gränser.

Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav på att hälso- och sjukvården kvalitetssäkrar sin verk­samhet. Om du har skyddat identitet eller av annan anledning inte vill visa kontaktuppgifterna kan du ändra detta själv via MinaKatter eller så kontaktar du SVERAKs kansli. Den som hittar din katt får det mycket svårare att få kontakt med dig! Upphittaren måste då kontakta polisen eller annan myndighet som kan få fram uppgifterna via särskilt inlogg, men alla har inte beställt inlogg och upphittaren kanske inte får någon hjälp där.

Vi har genomfört tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder för att försäkra oss om att dina personuppgifter inte ändras, går förlorade eller förstörs och om att ingen obehörig har åtkomst till dem. Bolag som ingår i samma koncern med Rex Nordic Oy kan behandla personuppgifter för administrativa ändamål i enlighet med och inom ramen för vid tidpunkten gällande dataskyddslagstiftning.

Vad Menas Med Behandling Av Personuppgifter?

När ett nationellt dllkit.com/sv/dll/binkw100 eller regionalt kvalitetsregister upprättats med Region Skåne som CPUA innebär det att en mängd personuppgifter kommer att börja behandlas av Region Skåne för detta ändamål. Personuppgifterna som finns lagrade i ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister betraktas som allmän handling hos CPUA och kan därför begäras ut enligt offentlighetsprincipen.

Register För Sortiment

Vid transporter till andra EU-länder samt till Norge, Island och Schweiz måste du som avsändare alltid använda det standardiserade dokumentet och dokumentet ska vara på mottagande lands språk. Om du inte behärskar det språket måste du skaffa ett tvåspråkigt dokument.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *